TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số Miền Bắc từ ngày 14/06/2020

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 4 lượt
01
0.93% 5 lượt
02
1.30% 7 lượt
03
0.37% 2 lượt
04
1.67% 9 lượt
05
0.93% 5 lượt
06
1.11% 6 lượt
07
0.93% 5 lượt
08
0.56% 3 lượt
09
0.93% 5 lượt
10
0.74% 4 lượt
11
0.56% 3 lượt
12
0.37% 2 lượt
13
0.74% 4 lượt
14
0.56% 3 lượt
15
0.19% 1 lượt
16
0.56% 3 lượt
17
1.67% 9 lượt
18
0.56% 3 lượt
19
1.48% 8 lượt
20
1.67% 9 lượt
21
1.30% 7 lượt
22
1.11% 6 lượt
23
0.37% 2 lượt
24
0.74% 4 lượt
25
0.56% 3 lượt
26
0.93% 5 lượt
27
1.67% 9 lượt
28
1.48% 8 lượt
29
0.93% 5 lượt
30
1.67% 9 lượt
31
1.48% 8 lượt
32
0.56% 3 lượt
33
0.93% 5 lượt
34
0.56% 3 lượt
35
1.11% 6 lượt
36
1.48% 8 lượt
37
1.11% 6 lượt
38
2.04% 11 lượt
39
0.74% 4 lượt
40
0.56% 3 lượt
41
0.93% 5 lượt
42
1.30% 7 lượt
43
1.48% 8 lượt
44
0.56% 3 lượt
45
0.93% 5 lượt
46
1.48% 8 lượt
47
0.37% 2 lượt
48
0.93% 5 lượt
49
1.30% 7 lượt
50
0.93% 5 lượt
51
1.30% 7 lượt
52
1.67% 9 lượt
53
1.30% 7 lượt
54
0.56% 3 lượt
55
0.74% 4 lượt
56
1.30% 7 lượt
57
1.11% 6 lượt
58
0.93% 5 lượt
59
1.48% 8 lượt
60
0.93% 5 lượt
61
0.74% 4 lượt
62
0.74% 4 lượt
63
0.37% 2 lượt
64
1.30% 7 lượt
65
0.56% 3 lượt
66
0.74% 4 lượt
67
0.74% 4 lượt
68
0.37% 2 lượt
69
0.37% 2 lượt
70
0.93% 5 lượt
71
0.74% 4 lượt
72
0.93% 5 lượt
73
0.37% 2 lượt
74
0.93% 5 lượt
75
0.19% 1 lượt
76
0.93% 5 lượt
77
1.11% 6 lượt
78
1.85% 10 lượt
79
1.85% 10 lượt
80
1.11% 6 lượt
81
0.56% 3 lượt
82
0.74% 4 lượt
83
0.37% 2 lượt
84
0.93% 5 lượt
85
0.74% 4 lượt
86
0.74% 4 lượt
87
1.48% 8 lượt
88
0.74% 4 lượt
89
1.11% 6 lượt
90
1.67% 9 lượt
91
0.19% 1 lượt
92
1.11% 6 lượt
93
0.93% 5 lượt
94
1.11% 6 lượt
95
0.93% 5 lượt
96
0.56% 3 lượt
97
0.74% 4 lượt
98
1.11% 6 lượt
99
1.11% 6 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )