TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số Miền Bắc từ ngày 19/08/2020

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.67% 9 lượt
01
1.11% 6 lượt
02
0.93% 5 lượt
03
0.93% 5 lượt
04
0.56% 3 lượt
05
0.74% 4 lượt
06
0.93% 5 lượt
07
0.19% 1 lượt
08
0.37% 2 lượt
09
0.37% 2 lượt
10
0.74% 4 lượt
11
0.93% 5 lượt
12
1.11% 6 lượt
13
0.56% 3 lượt
14
0.74% 4 lượt
15
0.56% 3 lượt
16
1.30% 7 lượt
17
0.37% 2 lượt
18
0.37% 2 lượt
19
1.48% 8 lượt
20
0.93% 5 lượt
21
0.93% 5 lượt
22
0.19% 1 lượt
23
1.30% 7 lượt
24
1.30% 7 lượt
25
1.11% 6 lượt
26
0.74% 4 lượt
27
0.93% 5 lượt
28
0.19% 1 lượt
30
0.93% 5 lượt
31
0.93% 5 lượt
32
0.37% 2 lượt
33
1.30% 7 lượt
34
1.11% 6 lượt
35
0.74% 4 lượt
36
0.74% 4 lượt
37
0.74% 4 lượt
38
0.93% 5 lượt
39
0.56% 3 lượt
40
0.37% 2 lượt
41
0.56% 3 lượt
42
0.93% 5 lượt
43
0.56% 3 lượt
44
0.74% 4 lượt
45
1.11% 6 lượt
46
0.56% 3 lượt
47
0.19% 1 lượt
48
1.48% 8 lượt
49
0.93% 5 lượt
51
0.56% 3 lượt
52
1.48% 8 lượt
53
0.56% 3 lượt
54
1.30% 7 lượt
55
1.30% 7 lượt
56
1.11% 6 lượt
57
1.30% 7 lượt
58
1.30% 7 lượt
59
1.11% 6 lượt
60
0.74% 4 lượt
61
1.67% 9 lượt
62
0.37% 2 lượt
64
0.93% 5 lượt
65
0.56% 3 lượt
66
0.93% 5 lượt
67
0.74% 4 lượt
68
0.74% 4 lượt
69
1.48% 8 lượt
70
0.93% 5 lượt
71
0.74% 4 lượt
72
0.56% 3 lượt
73
0.56% 3 lượt
74
1.11% 6 lượt
75
1.11% 6 lượt
77
0.19% 1 lượt
78
0.37% 2 lượt
79
0.56% 3 lượt
80
1.30% 7 lượt
81
0.56% 3 lượt
82
1.30% 7 lượt
83
2.04% 11 lượt
84
1.11% 6 lượt
85
0.93% 5 lượt
86
1.11% 6 lượt
87
0.19% 1 lượt
88
1.67% 9 lượt
89
0.56% 3 lượt
90
1.30% 7 lượt
91
1.67% 9 lượt
92
0.93% 5 lượt
93
1.67% 9 lượt
94
0.74% 4 lượt
95
0.74% 4 lượt
96
0.74% 4 lượt
97
1.11% 6 lượt
98
0.93% 5 lượt
99
0.93% 5 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )